Meer over Medisch, gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meer over Medisch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meerovermedisch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meer over Medisch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u te onderhouden over geleverde of te leveren diensten
 • U te factureren voor de geleverde diensten

De reden hiervoor is dat:

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Dit noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Meer over Medisch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meer over Medisch) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meer over Medisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Zolang men gebruik maakt van de diensten van Meer over Medisch of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening
 • Personalia: Zolang men gebruik maakt van de diensten van Meer over Medisch of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening
 • Adres: Zolang men gebruik maakt van de diensten van Meer over Medisch of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie
 • E-mailadres: Zolang men gebruik maakt van de diensten van Meer over Medisch of anders wettelijk noodzakelijk > Voor facturatie of om toegang te geven tot de dienstverlening
 • Bankrekeningnummer: Zolang men gebruik maakt van de diensten van Meer over Medisch of anders wettelijk noodzakelijk > Voor boekhouding en op bankrekeningafschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meer over Medisch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer over Medisch gebruikt Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dit wettelijk is toegestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meer over Medisch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meerovermedisch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meer over Medisch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer over Medisch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meerovermedisch.nl

Contactgegevens:

email: info@meerovermedisch.nl