Maurice de Hond studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam (klaar in 1971). Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker was hij 15 jaar actief als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was hij actief in het verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later onder meer bij tv-programma's als Achter het Nieuws en NOVA. Sinds 2002 runt hij www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. Sinds enige maanden geeft hij zijn opinies over de coronapandemie.

Zó had de persconferentie ook kunnen zijn…

De laatste maanden heb ik veel kritiek geuit op de Corona-aanpak van onze regering. Ook de laatste twee persconferenties zijn mij rauw op de maag gevallen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de nieuwste kennis over het virus.

Het effect van alle maatregelen op onze maatschappij in termen van economie en werkgelegenheid, maar ook juist op de niet Corona-gerelateerde gezondheidszorg, wordt nauwelijks ter sprake gebracht en kennelijk ook nauwelijks in de besluitvorming betrokken. En er zijn andere en betere manieren om de mensen anno 2020 (en zeker ook de jongeren) mee te krijgen in een gewenste aanpak.

In plaats aan te geven wat mijn kritiek is op de inhoud van de persconferentie(s), probeer ik op een constructieve wijze bij te dragen aan de maatschappelijke discussie. Dat doe ik door mijn visie te geven op hoe de laatste persconferentie van ons kabinet ook had kunnen verlopen.

Opiniepeiler Maurice de Hond schreef onderstaande tekst, die hij graag uit de mond van premier Rutte had willen horen tijdens diens persconferenties…

Tekst van Fictieve Persconferentie Kabinet Rutte

‘Dames en heren. Nadat we, net zoals de meeste andere West-Europese landen, er begin juli in geslaagd waren het Coronavirus onder controle te krijgen, zien we nu weer een opleving. Gelukkig is deze nog maar zeer beperkt, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in termen van ziekenhuisopnames, IC-belasting en sterfgevallen.

Desondanks kunnen we er niet gerust op zijn, dat we het virus definitief een halt hebben weten toe te roepen.

Op basis van alle ontwikkelingen in ons land sinds maart van dit jaar beseffen we maar al te goed als regering, dat het onze gezamenlijke opgave is om een evenwicht te vinden tussen het minimaliseren van de gezondheidsschade, die Corona veroorzaakt, en het beperken van de ontwrichtende schade, die maatregelen daartoe aanrichten aan onze maatschappij op allerlei andere terreinen. Zowel wat betreft fysieke en psychische gezondheid, als economie en werkgelegenheid. Er is een evident risico, dat het middel erger is dan de kwaal, die we bestrijden.

Accepteren

Daarbij moeten we onderkennen en accepteren dat er ziekten zijn waar mensen aan dood gaan. Alleen aan longkanker zijn dat in Nederland al ongeveer 10.000 mensen per jaar. En in 2018 zijn er bijvoorbeeld ook ruim 10.000 mensen aan de griep overleden.

Er is een nieuwe ziekte op ons pad gekomen. Dat is niet fijn, maar we weten gelukkig dat het aantal mensen dat na besmetting aan deze ziekte overlijdt bij lange na niet die 3% is die de World Health Organisation (WHO) nog in februari aangaf.

Het lijkt ook ruim onder de 0,5% te liggen en betreft dan vooral ouderen, doorgaans met onderliggend lijden, zoals het ook met de griep het geval is. En ja, omdat het ziekteverloop ervoor zorgde dat patiënten gemiddeld 3 weken op een Intensive Care afdeling (IC) lagen in plaats van de gebruikelijke week, liepen onze IC’s vol. Bovendien was het tempo waarin het virus zich verspreidde in maart ongekend hoog.

Gevolgschade

We zien nu steeds duidelijker, dat de gevolgschade van alle door ons genomen maatregelen tegen Corona op de overige aspecten van onze maatschappij uitzonderlijk groot worden en dat een nieuwe afweging noodzakelijk is

Half maart konden we met wat we toen wisten waarschijnlijk niet anders doen dan wat we toen gedaan hebben.

Nu we inmiddels veel meer weten over het COVID-19 virus, kunnen we nu wel een veel gerichtere aanpak volgen dan we tot dusverre hebben kunnen doen. En als iedereen zich daaraan houdt, hebben we er vertrouwen in, dat dit voor zowel de individuele Nederlanders als voor Nederland in het algemeen de beste uitkomst biedt.

Daar hebben we iedereen bij nodig. En dat wil ik bereiken door volstrekt duidelijk te zijn waarom we bepaalde maatregelen nemen en u daarbij helpen, de voor u zelf zo goed mogelijke keuzes te maken.

Tekst leest door onder fotoPremier Rutte tijdens een van de twee laatste persconferenties, waarin hij zijn eigen tekst uitsprak. Beeld: Rijksvoorlichtingsdienst

Onze voorstellen

Daarom heeft het kabinet besloten vanaf morgen de volgende maatregelen in te stellen:

 • In de buitenlucht worden geen formele beperkingen meer opgelegd. Wel ontraden we u te lang met gezichten naar elkaar op afstand van minder dan 1 meter met elkaar te praten. En het is natuurlijk nooit slecht om drukke plekken te vermijden. Dat betekent dat we ook meer ruimte zullen bieden voor het bezoek aan stadions en het organiseren van evenementen in de buitenlucht. Wel zullen we die in het begin intensief monitoren.
 • Waar binnen nog wel beperkende maatregelen gelden, wordt de aanbevolen afstand vermindert van 1,5 tot 1 meter.
 • We richten ons binnenshuis en vooral in publieke ruimtes op goede ventilatie. We gaan ons met volle kracht inzetten op goed functionerende ventilatiesystemen zodat we, ook als het buiten kouder wordt, zo min mogelijk onveilige ruimtes hebben. Daarbij zullen we ook met spoed uit het aanbod aan ventilatiesystemen (filters en purifiers) die producten certificeren, waarvan is gebleken dat zij het virus effectief verwijderen.
 • We zullen systematisch alle publieke binnenruimtes beoordelen op de kwaliteit van hun ventilatie. We zorgen ervoor dat zo snel mogelijk per publieke binnenruimte wordt vastgesteld of het ventilatie systeem voldoet aan basale voorwaarden om het Coronarisico te beperken. Wanneer dat niet het geval is, zullen er bepaalde beperkingen voor die ruimtes gelden. Iedere bezoeker zal dan op basis van een certificaat kunnen zien of die ruimte al dan niet Coronaproof is. Dat wordt zowel bij de ingang aangegeven als via een app.
 • We zullen een gericht beleid invoeren voor structureel kwetsbare burgers, zoals bijvoorbeeld in zorginstellingen en zelfstandig wonende ouderen. Het gaat er om, dat deze burgers zich veilig kunnen blijven voelen, terwijl andere groepen niet onnodig beperkt worden.
 • We geven speciale aandacht aan het onderwijs. Daardoor is de kans het grootst dat dit voor iedereen zo belangrijk onderdeel van onze samenleving ongehinderd door kan gaan met zo min mogelijk risico’s voor alle betrokkenen.
 • We voeren drie kleurencodes in voor elke veiligheidsregio. Deze kleurencodes bieden een algemene indicatie voor het besmettingsrisico in de regio. Bij elk van de codes hoort en set van maatregelen. De kleuren zijn Groen, Oranje en Rood. Iedere dag wordt voor elke regio die kleur bepaald. Die kleurencodes zijn bepalend voor het gedrag in publieke binnenruimtes en adviserend voor kwetsbare mensen en mensen die bang zijn om besmet te worden. Als ruimtes niet Coronaproof zijn en er is onvoldoende ventilatie, dan kunnen die alleen gebruikt worden onder stringente voorwaarden, zoals beperking van het aantal mensen, beperking van wat men daar mag doen, en verplicht gebruik van mondkapjes als men niet aan die beperkingen kan voldoen. Maar die beperkingen hangen samen met de kleur in die regio’s. Als de kleur oranje of rood is dan zijn er ook beperkingen voor ruimtes die wel Coronaproof zijn. (Ik verwijs naar het schema hieronder).
 • Als de kleurcode in een regio rood is dan raden we mensen aan zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
 • We gaan het testen op een aantal manieren verbeteren en verrijken. We gaan veel meer data verzamelen van degenen die zich laten testen. Zodat wij en ieder ander het verloop van de verspreiding van het virus beter kunnen volgen en voorspellen. We gaan ook beter bepalen wat nu exact betekent als de uitslag positief is. Dat doen we door steekproefsgewijs mensen na een positieve uitslag nog een keer te testen. Deels via dezelfde testmethode, deels via het afnemen van bloed. Het hele proces van testaanvraag tot uitslag zal binnen 24 uur geregeld worden.
 • De dataverzameling en datapresentatie over de ontwikkelingen rondom het virus, komt in handen van een externe groep deskundigen. Daarmee zullen alle Nederlanders een beter inzicht krijgen in wat de werkelijke risico’s zijn.
 • Bij de aanpak van de scholen is cruciaal de aanpak en kwaliteit van de ventilatie systemen in de school en de individuele lokalen. Ieder lokaal/leraar krijgt een CO2 meter, waardoor het niveau van de luchtverversing continu gevolgd kan worden. In het protocol van de school staat vermeld wat er gebeurt als dat niveau van CO2 te hoog is geworden. Ook in relatie tot de kleurencode in de regio. Voor de verdere aanpak van de scholen verwijs ik naar het aparte advies in het Deltaplan Ventilatie; afdeling scholen.

Ten slotte

Dames en Heren, niet alleen Nederland maar de hele wereld staat voor grote uitdagingen. Wat zich het afgelopen half jaar heeft voltrokken heeft grote gevolgen voor alle facetten van onze samenleving. De toekomst wordt anders dan we ons het een half jaar geleden nog hadden voorgesteld.

We moeten alle zeilen bijzetten om dat ook een hoopgevende toekomst te laten zijn voor alle Nederlanders. De bestrijding van het Coranavirus is slechts een onderdeel van die grote uitdagingen.

De gevaren zullen niet verdwijnen. Maar zullen een onderdeel vormen van gevaren, die we als mensen al veel langer kennen. En waarmee we geleerd hebben om op een goede manier om te gaan.

Ik ben ervan overtuigd, dat we met de aanpak die ik u net heb geschetst een goed evenwicht hebben gevonden in het onder controle houden van de gevolgen van het virus, en het minimaliseren van de gevolg schade aan onze samenleving.

Door deze richtlijnen te respecteren, elkaar op aan te spreken, daar waar men dat niet doet, maar zeker ook degenen die het meest last hebben van die richtlijnen zo veel mogelijk te helpen, zullen we er samen goed uitkomen. Juist in een tijd van crisis is het goed als we dichter bij elkaar komen in plaats van uit elkaar te drijven.

Wij zullen goed luisteren naar uw ervaringen en adviezen en transparant zijn over de ontwikkelingen en onze eigen afwegingen.

Ik ben er trots op premier te zijn van dit land en van de ruim 17 miljoen Nederlanders. En als we dit echt samen doen, wordt op den duur het nieuwe normaal beter dan het oude.’

Zie ook: www.mauricedehond.nl

Lees meer op meerovermedisch.nl blogs van Maurice de Hond: