Kabinet: Versoepeling van corona-maatregelen is eng en gevaarlijk

DEN HAAG – Premier Rutte worstelt met de besluitvorming rond de coronacrisis. Hij zei dat dinsdagavond tijdens de wekelijkse persconferentie over de uitbraak van het coronavirus, die hij omschreef als ,,een van de grootste, meest ingrijpende en bedreigende periodes, die ieder van ons ooit zal meemaken.” Hoe groot en hoe ingrijpend precies dit virus is, zullen we met elkaar alleen achteraf weten, sprak de premier die voor het eerst sinds de uitbraak van het virus in Nederland een opvallend bezorgde indruk maakte.

Pieken

Na een – eveneens zeldzame – verzuchting vervolgde hij: ,,Ik heb hier de afgelopen dagen enorm mee geworsteld, want ik wil zielsgraag tegen Nederland kunnen zeggen: ‘Er kan weer veel meer…’ Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng. En gevaarlijk – als je weet hoe op dit moment de cijfers zich ontwikkelen. Zeker, er zit een kleine verbetering in. Maar stél nou dat je de maatregelen versoepelt, waardoor dat virus weer gaat pieken en door de samenleving gaat golven. Waardoor ook artsen en verpleegkundigen op IC’s van onze ziekenhuizen te maken krijgen met nóg meer werkdruk, waardoor ook nog meer reguliere operaties moeten worden uitgesteld –  dát willen we absoluut niet.”

Rutte zei te staan voor moeilijke afwegingen en duivelse dilemma’s. Hij zei te begrijpen dat sommige mensen en sectoren nu teleurgesteld zijn over de mate van versoepeling waartoe het kabinet nu heeft  besloten. ,,Maar”, aldus de premier: ,,Voorzichtigheid nu is beter dan achteraf spijt hebben.”

Premier Rutte: ‘Deze coronacrisis is waarschijnlijk de meest ingrijpende en bedreigende periode die ieder van ons ooit heeft meegemaakt.’ Naast hem doventolk Irma Sluis

Deze vinger aan de pols-tactiek van de regering leidt ertoe dat veruit de meeste maatregelen, die zij eerder tót 28 april afgekondigde, de komende drie weken van kracht blijven. Dat betekent onder meer dat kappers en masseurs (zogeheten contactberoepen) vooralsnog hun werk niet mogen hervatten. Ook de horeca kan nog niet aan de gang – dat zou mogelijk vanaf 20 mei weer kunnen. Tevens hangt er nog altijd een slot aan de poorten van verpleeghuizen, waardoor bezoek niet mag binnenkomen.

Massa-evenementen, zoals Pinkpop, Lowlands, de Zwarte Cross, maar ook het North Sea Jazz Festival in Rotterdam, mogen niet plaatsvinden. Bovendien zijn alle voetbalwedstrijden – amateur en betaald – opgeschort tot 1 september. En het is nog zeer maar de vraag of het vanaf dat moment weer wel mag…

Kinderen weer naar school

De belangrijkste versoepeling onder alle coronamaatregelen is echter, dat de basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei open op een aangepaste manier weer starten. Het kabinet spreekt van een verantwoord en vrij risicoloos besluit. Immers: ,,Kinderen lijken een betrekkelijk beperkte rol  te spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus”, zei professor Jaap van Dissel, RIVM-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, die evenals premier Rutte het woord deed tijdens de persconferentie.

Er zijn naar verhouding weinig kinderen gemeld met de Covid 19-infectie, de nieuwe longinfectie door het coronavirus, zei Van Dissel. ,,Bovendien is het ziektebeloop bij het kind doorgaans mild, en blijkt bovendien dat de overdracht van ziekte – van kind op ouder – minder vaak optreedt dan van ouder op kind.”

Volgens Van Dissel hebben meerdere wetenschappelijke studies er mede toe geleid dat het kabinet vanaf 11 mei het basisonderwijs weer aangepast laat beginnen. ,,Al snel bleek dat het aandeel kinderen binnen de totale groep besmettingen heel beperkt was. Dit komt overeen met de ervaringen in veel andere landen.” Van de nu 28.000 ziektegevallen in Nederland zijn er, volgens het RIVM, 211 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. ,,Dat betekent dat het maar 0,7 procent bijdraagt aan het totaal aantal ziektegevallen, terwijl deze groep 20 tot 22 procent van de totale bevolking uitmaakt.”

Het geringe aandeel van kinderen in de coronacrisis werd volgens de RIVM-man ook gevonden in China (0,9 procent), Zuid-Korea, Spanje, maar eveneens nu in de Verenigde Staten, waar het percentage kinderen nu ongeveer 1,5 procent bedraagt. Ook een peiling door het Nederlandse onderzoekinstituut NIVEL leidde weliswaar tot virusmonsters van 137 kinderen met griepachtige verschijnselen (hetgeen ook had kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus). ,,Maar geen van deze kinderen werd positief bevonden voor corona.”

Basisscholen

Het basisonderwijs kan dan ook weer veilig van start, waarbij de situatie nauwlettend in de gaten wordtn gehouden. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas, stelt het kabinet. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.